ZİHNİN ÇARKLARI

MÜZİK

“Mûsikî hikmete dâir fendir Bilene bilmeyene rûşendir Nice esrârı var idrâk idecek Yer gelür sîneleri çâk idecek” Nâbi