Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hamiledir

İnşaallah istikbaldeki İslâmiyet’in kuvvetiyle,
medeniyetin mehasini galebe edecek,
zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek,
sulh-u umûmîyi de temin edecek.

Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi’ sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden bu Birinci Avrupa’ya hitap etmiyorum. Belki felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa’ya hitap ediyorum. Şöyle ki:

O zaman, o seyahat-i ruhiyede, mehasin-i medeniyet ve fünun-u nâfiadan başka olan malâyani ve muzır felsefeyi ve muzır ve sefih medeniyeti elinde tutan Avrupa’nın şahs-ı manevîsine karşı demiştim:

Bil ey İkinci Avrupa! Sen sağ elinle sakîm ve dalâletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dava edersin ki, “Beşerin saadeti bu ikisiyledir.” Senin bu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek!

Lem’alar, On Yedinci Lem’a, Yeni Asya Neşriyat, 2018, s. 208

Biliniz ki bizim muradımız, medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Yoksa medeniyetin günahları, seyyiatları değil. Ki ahmaklar o seyyiatları, o sefâhetleri mehasin zannedip, taklit edip malımızı harap ettiler ve dini rüşvet verip dünyayı da kazanamadılar.

Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip, seyyiatı hasenatına râcih gelmekle, beşer iki Harb-i Umûmî ile iki dehşetli tokat yiyip, o günahkâr medeniyeti zîr-ü zeber edip, öyle bir kustu ki yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşaallah istikbaldeki İslâmiyetin kuvvetiyle, medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umûmîyi de temin edecek.

B. S. Nursî Tarihçe-i Hayatı, Yeni Asya Neşriyat, 2018, s. 105

Şeriat-ı Ahmediyenin (asm) tazammun ettiği ve emrettiği medeniyet ise ki, medeniyet-i hâzıranın inkişaından inkişaf edecektir. Onun menfî esasları yerine, müsbet esaslar vaz’ eder.

B. S. Nursî Tarihçe-i Hayatı, Yeni Asya Neşriyat, 2018, s. 144

Mehasin-i medeniyet denilen emirler, Şeriatın başka şekle çevrilmiş birer meselesidir.

Muhakemat, Yeni Asya Neşriyat, 2018, s. 53

Avrupa ve Amerika İslâmiyetle hamiledir; günün birinde bir İslâmî devlet doğuracak. Nasıl ki Osmanlılar Avrupa ile hamile olup, bir Avrupa devleti doğurdu. (…)

İstikbalin kıt’alarında hakikî ve manevî hâkim olacak ve beşeri dünyevî ve uhrevî saadete sevk edecek yalnız İslâmiyet’tir ve İslâmiyet’e inkılâb etmiş ve hurâfâttan, tahrifattan sıyrılacak İsevîlerin hakikî dinidir ki, Kur’ân’a tâbi olur, ittifak ederler.

B. S. Nursî Tarihçe-i Hayatı, Yeni Asya Neşriyat, 2018, s. 103

LUGATÇE:

felsefe-i tabiiye: her şeyi tabiata dayandıran, var oluşu tesadüfe vererek tabiatın bir gereği olarak açıklayan felsefe.

fünun: fenler.

fünun-u nâfia: faydalı fenler.

hayat-ı içtimaiye-i beşeriye: insanlığın sosyal hayatı.

hurâfât: hurafeler, bâtıl inanç ve fikirler.

inkışâ: açılma; engellerin, fenalıkların ortadan kalkması.

inkişaf etmek: ortaya çıkmak; gelişmek.

medeniyet-i hâzıra: şimdiki medeniyet.

mehasin: güzellikler, hüsünler, iyilikler.

mehasin-i medeniyet: medeniyetin güzellikleri, iyilikleri.

nâfi: faydalı.

râcih: üstün.

sefahet: dinen yasak olan zevk ve eğlencelere aşırı derecede düşkün olma.

seyyiat: seyyieler, fenalıklar, kötülükler.

sulh-u umûmî: genel barış.

tazammun etmek: içine almak, içermek.

uhrevî: ahiretle ilgili.

vazetmek: koymak.

zîr-ü zeber etmek: darmadağın etmek, alt üst etmek.

zulmet: karanlık.

 

Avatar photo
Bediüzzaman Said Nursî hakkında 107 makale
Kur’an’ı çağa tefsir ederek, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu dünyadaki vazifem nedir?” sorularına cevaplar sunan, “iman-ı tahkiki”, “ahlâk” ve “istikamet” rehberi Risale-i Nur Külliyatı’nın müellifi.

1 Trackback / Pingback

  1. Thomas Carlyle (1795-1881) | EuroNur | SaidNursi.de

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*