Zaman, cemaat zamanıdır

Evet, biz bir cemaatiz.
Hedefimiz ve programımız,
evvelâ kendimizi, 
sonra milletimizi
idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî
haps-i münferidden kurtarmaktır.

Bu zaman ehl-i hakikat için şahsiyet ve enaniyet zamanı değil. Zaman, cemaat zamanıdır; cemaatten çıkan bir şahs-ı mânevî hükmeder ve dayanabilir. Büyük bir havuza sahip olmak için bir buz parçası hükmündeki enaniyet ve şahsiyetini o havuza atmaktır ve eritmek gerektir. Yoksa o buz parçası erir, zâyi’ olur; o havuzdan da istifade edilmez.

Hem mûcib-i taaccüb hem medâr-ı teessüftür ki, ehl-i hak ve hakikat ittifaktaki fevkalâde kuvveti ihtilâf ile zâyi’ ettikleri hâlde; ehl-i nifak ve ehl-i dalâlet, meşreblerine zıd olduğu hâlde ittifaktaki ehemmiyetli kuvveti elde etmek için ittifak ediyorlar, yüzde on iken doksan ehl-i hakikati mağlûp ediyorlar.

Kastamonu Lahikası, Yeni Asya Neşriyat, 2019, s. 149

İçtimî hayatın temel bir taşı:
Kardeşane cemaat ve toplanmak

Madem hayat-ı içtimaiyenin bir temel taşı ve fıtrat-ı beşeriyenin bir hâcet-i zaruriyesi ve aile hayatından tâ kabile ve millet ve İslâmiyet ve insaniyet hayatına kadar en lüzumlu ve kuvvetli rabıta ve her insanın kâinatta gördüğü ve tek başına mukabele edemediği medar-ı zarar ve hayret ve insanî ve İslâmî vazifelerin ifâsına mâni’ maddî ve mânevî esbabın tehacümatına karşı bir nokta-i istinad ve medar-ı teselli olan dostluk ve kardeşâne cemaat ve toplanmak ve samimâne uhrevî cemiyet ve uhuvvet, hem siyasî cephesi olmadığı hâlde ve bilhassa hem dünya hem din hem âhiret saadetlerine kat’î vesile olarak iman ve Kur’ân dersinde hâlis bir dostluk ve hakikat yolunda bir arkadaşlık ve vatanına ve milletine zararlı şeylere karşı bir tesanüd taşıyan Risale-i Nur Şakirdleri’nin pek çok takdir ve tahsine şayan ders-i imanda toplanmalarına, “cemiyet-i siyasiye” namını verenler, elbette ve herhalde, ya gayet fenâ bir surette aldanmış veya gayet gaddar bir anarşisttir…

Şualar, Yeni Asya Neşriyat, 2019, s. 319

Cemaatimizin hedefi ve programı

Evet, biz bir cemaatiz. Hedefimiz ve programımız, evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferidden kurtarmak ve vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek ve iki hayatımızı imhaya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur’un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır.

Şualar, Yeni Asya Neşriyat, 2019, s. 395

***

Evet, Nurcular cemiyet memiyet, hususan siyasî ve dünyevî ve menfî ve şahsî ve cemaatî menfaat için teşekkül eden cemiyet ve komite değiller ve olamazlar. (…) Niyetleri cemiyet memiyet değil, belki sırf hizmet-i imaniyede hâlis bir kardeşlik ve uhrevî tesanüddür.

Şualar, Yeni Asya Neşriyat, 2019, s. 546, 309

Cemaatimize her bir mü’min manen müntesibdir

Mesleğimiz ise ahlâk-ı Ahmediye (asm) ile tahallûk ve sünnet-i Peygamberîyi ihya etmektir. Ve rehberimiz, Şeriat-ı Garra ve kılıcımız da berâhin-i kàtıa ve maksadımız i’lâ-yı kelimetullahtır. Cemaatimize her bir mü’min manen müntesiptir. umumî olan ulema ve meşayih ve talebeyi Şeriat namına ittihada davet ederiz.

Eski Said Dönemi Eserleri, Yeni Asya Neşriyat, 2017, s. 49

Lügatçe:

berâhin-i kàtıa: kesin deliller.

beyne’l-İslâm: Müslümanlar arasında.

enaniyet: benlik, kibir.

mûcib-i taaccüb: hayret uyandıran husus.

müntesib: intisab etmiş, mensup, bağlı.

tahallûk: ahlâklanmak.

tesanüd: dayanışma.

uhuvvet: kardeşlik.

Avatar photo
Bediüzzaman Said Nursî hakkında 105 makale
Kur’an’ı çağa tefsir ederek, “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu dünyadaki vazifem nedir?” sorularına cevaplar sunan, “iman-ı tahkiki”, “ahlâk” ve “istikamet” rehberi Risale-i Nur Külliyatı’nın müellifi.

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*